Meaning and pronunciation of 三

Simplified/traditional character

Definition

sān

 • three
 • 3

HSK levels

Components

 • (yī): one

Sentences examples with 三

 • 有三个饭馆。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 我去年去中国三次。
  Wǒ qùnián qù zhōngguó sān cì.
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 现在都三点了,我们快迟到了。
  Xiànzài dōu sān diǎnle, wǒmen kuài chídàole.
 • 我儿子三岁了。
  Wǒ érzi sān suìle.

Words containing 三, by HSK level

HSK 1 vocabulary list

 • (sān): three; 3

HSK 5 vocabulary list