Meaning and pronunciation of 六

Simplified/traditional character

Definition

liù

 • six
 • 6

HSK levels

Components

 • (tóu): shelter, head
 • (bā): eight / separate

Sentences examples with 六

 • 我要买六七个椅子。
  Wǒ yāo mǎi liùqī gè yǐzi.
 • 桌子上有六个杯子。
  Zhuōzi shàng yǒu liù gè bēizi.
 • 我现在星期六去北京。
  Wǒ xiànzài xīngqíliù qù běijīng.
 • 爷爷六十岁了,但是看起来一点儿也不老。
  Yéyé liùshí suìle, dànshì kàn qǐlái yīdiǎn er yě bùlǎo.

Words containing 六, by HSK level

HSK 1 vocabulary list

 • (liù): six; 6