Meaning and pronunciation of 妈

Simplified character
Traditional character

Definition

 • mom
 • ma
 • mother

HSK levels

Components

 • (nǚ): woman
 • (mǎ): horse

Sentences examples with 妈

 • 妈妈和爸爸叫我!
  Māmā hé bàba jiào wǒ!
 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 妈妈笑了。
  Māmā xiàole.
 • 我家有妈妈、爸爸、妹妹和我。
  Wǒjiā yǒu māmā, bàba, mèimei hé wǒ.
 • 妈妈,我爱你。
  Māmā, wǒ ài nǐ.

Words containing 妈, by HSK level

HSK 1 vocabulary list