Meaning and pronunciation of 学

Simplified character
Traditional character

Definition

xué

 • to learn
 • to study
 • to imitate
 • science
 • -ology

HSK levels

Components

 • (xiǎo): small
 • (mì): to cover
 • (zi): child

Characters with the same pronunciation

 • : cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. [xue4];

Sentences examples with 学

 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 从家到学校很远。
  Cóng jiā dào xuéxiào hěn yuǎn.

Words containing 学, by HSK level

HSK 1 vocabulary list

HSK 3 vocabulary list

HSK 4 vocabulary list

HSK 5 vocabulary list

HSK 6 vocabulary list

 • 学说 (xué shuō): theory; doctrine
 • 学位 (xué wèi): academic degree, e.g.: BSc 学士学位[xue2 shi4 xue2 wei4] , MSc 硕士学位[shuo4 shi4 xue2 wei4] , Diploma 学位证书[xue2 wei4 zheng4 shu1] , PhD 博士学位[bo2 shi4 xue2 wei4]