Meaning and pronunciation of 我

Simplified/traditional character

Definition

 • I or me
 • my

HSK levels

Components

 • (shou): hand
 • (gē): halberd

Sentences examples with 我

 • 我读了八本书。
  Wǒ dúle bā běn shū.
 • 对不起,我不爱你了,我就爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ jiù ài tā!
 • 我要坐出租车回家。
  Wǒ yào zuò chūzūchē huí jiā.
 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 我住在北京。
  Wǒ zhù zài Běijīng.

Words containing 我, by HSK level

HSK 1 vocabulary list