Meaning and pronunciation of 欢

Simplified character
Traditional character

Definition

huān

 • joyous
 • happy
 • pleased

HSK levels

Components

 • (yòu): still / hand
 • (qiàn): tired

Sentences examples with 欢

 • 爸爸喜欢喝茶。
  bàba xǐhuān hē chá.
 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 狗都太喜欢吃。
  Gǒu dōu tài xǐhuān chī.
 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.

Words containing 欢, by HSK level

HSK 6 vocabulary list