Meaning and pronunciation of 米

Simplified/traditional character

Definition

 • rice
 • CL:粒[li4]
 • meter (classifier)

HSK levels

Components

 • (mǐ): rice

Sentences examples with 米

 • 我吃米饭,你呢?
  Wǒ chī mǐfàn, nǐ ne?
 • 我爱吃米饭。
  Wǒ ài chī mǐfàn.
 • 请吃点儿米饭。
  Qǐng chī diǎn er mǐfàn.
 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 您做的米饭真好吃。
  Nín zuò de mǐfàn zhēn hào chī.

Words containing 米, by HSK level

HSK 3 vocabulary list

 • (): rice; meter (classifier); CL:粒[li4]

HSK 5 vocabulary list