អត្ថន័យ 唱歌 និងការបញ្ចេញសំឡេង

唱歌
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 唱歌 ខ្មែរ

chàng gē

 • ច្រៀង

HSK level


ចរិត

 • (chàng): ច្រៀង
 • (gē): ចម្រៀង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 唱歌

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 我最爱唱歌了,我给你们唱一个。
  Wǒ zuì ài chànggēle, wǒ gěi nǐmen chàng yīgè.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.