អត្ថន័យ 普通话 និងការបញ្ចេញសំឡេង

普通话
ពាក្យសាមញ្ញ
普通話
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 普通话 ខ្មែរ

pǔ tōng huà

  • ភាសាចិនកុកងឺ

HSK level


ចរិត

  • (pǔ): ទូទៅ
  • (tōng): ឆ្លងកាត់
  • (huà): ពាក្យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 普通话

  • 你的普通话说得很好。
    Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn hǎo.
  • 你的普通话说得很标准。
    Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn biāozhǔn.