Ý nghĩa và cách phát âm của 罩

Ký tự giản thể / phồn thể

罩 nét Việt

zhào

 • che

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : nghìn tỷ
 • : gọi
 • : chirp;
 • : sacrifice;
 • : banner;
 • : name invented for herself by Tang empress Wu Zetian 武則天|武则天[Wu3 Ze2 tian1];
 • : oar (archaic); scull; paddle; to row; a boat;
 • : dựa theo
 • : loosely woven bamboo ladle;
 • : the start; the origin;
 • : imperial order;
 • : to surpass (old);
 • : pheasant;

Các từ chứa罩, theo cấp độ HSK