Significado y pronunciación de 我

Carácter simplificado / tradicional

我 español definición

 • yo

Niveles de HSK


Caracteres con la misma pronunciación


Ejemplos de oraciones con 我

 • 我读了八本书。
  Wǒ dúle bā běn shū.
 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 那些菜,我都喜欢吃。
  Nàxiē cài, wǒ dōu xǐhuān chī.
 • 我住在北京。
  Wǒ zhù zài Běijīng.

Palabras que contienen 我 , por nivel de HSK