Significado y pronunciación de 一下

一下
Simplified/traditional word

一下 español definición

yī xià

 • (cn.) una vez
 • un momento

HSK level


Caracteres

 • (yī): uno
 • (xià): debajo

Ejemplos de oraciones con 一下

 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请等我一下。
  Qǐng děng wǒ yīxià.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.