Significado y pronunciación de 东西

东西
Simplified word
東西
Traditional word

东西 español definición

dōng xi

 • (n.) cosa
 • objeto
 • (adv.) todos

HSK level


Caracteres

 • (dōng): este
 • 西 (xī): oo

Ejemplos de oraciones con 东西

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 我们东西来了。
  Wǒmen dōngxī láile.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.