Significado y pronunciación de 中午

中午
Simplified/traditional word

中午 español definición

zhōng wǔ

 • (n.) al mediodía

HSK level


Caracteres

 • (zhōng): en
 • (wǔ): mediodía

Ejemplos de oraciones con 中午

 • 他中午去饭馆。
  Tā zhōngwǔ qù fànguǎn.
 • 中午我们去饭店吃吧。
  Zhōngwǔ wǒmen qù fàndiàn chī ba.
 • 我今天中午去火车站。
  Wǒ jīntiān zhōngwǔ qù huǒchē zhàn.