Significado y pronunciación de 伤心

伤心
Simplified word
傷心
Traditional word

伤心 español definición

shāng xīn

  • (adj.) triste
  • afligido

HSK level


Caracteres

  • (shāng): herir
  • (xīn): corazón

Ejemplos de oraciones con 伤心

  • 在我伤心的时候,你总是陪在我身边。
    Zài wǒ shāngxīn de shíhòu, nǐ zǒng shì péi zài wǒ shēnbiān.
  • 听到这个消息后,我很伤心。
    Tīng dào zhège xiāoxī hòu, wǒ hěn shāngxīn.