Significado y pronunciación de 保护

保护
Simplified word
保護
Traditional word

保护 español definición

bǎo hù

 • (v.) proteger

HSK level


Caracteres

 • (bǎo): proteger
 • (hù): proteger

Ejemplos de oraciones con 保护

 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.
 • 为了保护环境,请不要使用塑料袋 。
  Wèile bǎohù huánjìng, qǐng bùyào shǐyòng sùliào dài.
 • 我们需要保护自然环境。
  Wǒmen xūyào bǎohù zìrán huánjìng.