Significado y pronunciación de 关心

关心
Simplified word
關心
Traditional word

关心 español definición

guān xīn

 • (v.) cuidar
 • (n.) preocupación
 • consideración

HSK level


Caracteres

 • (guān): apagar
 • (xīn): corazón

Ejemplos de oraciones con 关心

 • 爸爸很关心我的学习。
  Bàba hěn guānxīn wǒ de xuéxí.
 • 谢谢你的关心,我的身体好多了。
  Xièxiè nǐ de guānxīn, wǒ de shēntǐ hǎoduōle.
 • 这些社会问题大家都很关心。
  Zhèxiē shèhuì wèntí dàjiā dōu hěn guānxīn.