Significado y pronunciación de 决定

决定
Simplified word
決定
Traditional word

决定 español definición

jué dìng

 • (v.) decidir
 • determinar
 • (n.) decisión
 • resolución

HSK level


Caracteres

 • (jué): decidir
 • (dìng): conjunto

Ejemplos de oraciones con 决定

 • 这件事是经理决定的。
  Zhè jiàn shì shì jīnglǐ juédìng de.
 • 他已经做出了决定。
  Tā yǐjīng zuò chūle juédìng.
 • 我们决定明天去爬山。
  Wǒmen juédìng míngtiān qù páshān.