Significado y pronunciación de 出发

出发
Simplified word
出發
Traditional word

出发 español definición

chū fā

  • (v.) partir
  • salir

HSK level


Caracteres

  • (chū): afuera
  • (fā): cabello

Ejemplos de oraciones con 出发

  • 我从北京出发去上海。
    Wǒ cóng běijīng chūfā qù shànghǎi.
  • 我们现在出发吧,否则会迟到的。
    Wǒmen xiànzài chūfā ba, fǒuzé huì chídào de.