Significado y pronunciación de 出现

出现
Simplified word
出現
Traditional word

出现 español definición

chū xiàn

  • (v.) aparecer

HSK level


Caracteres

  • (chū): afuera
  • (xiàn): presente

Ejemplos de oraciones con 出现

  • 我们等了他一个小时,他也没有出现。
    Wǒmen děngle tā yīgè xiǎoshí, tā yě méiyǒu chūxiàn.
  • 我们工作中出现了不少问题。
    Wǒmen gōngzuò zhòng chū xiàn liǎo bù shǎo wèntí.