Significado y pronunciación de 出租车

出租车
Simplified word
出租車
Traditional word

出租车 español definición

chū zū chē

 • (n.) taxi

HSK level


Caracteres

 • (chū): afuera
 • (zū): alquilar
 • (chē): coche

Ejemplos de oraciones con 出租车

 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 我开了三年出租车了。
  Wǒ kāile sān nián chūzū chēle.
 • 我们坐出租车去火车站。
  Wǒmen zuò chūzū chē qù huǒchē zhàn.
 • 这位司机开出租车 5 年多了。
  Zhè wèi sījī kāi chūzū chē 5 nián duōle.