Significado y pronunciación de 分钟

分钟
Simplified word
分鍾
Traditional word

分钟 español definición

fēn zhōng

 • (n.) minuto

HSK level


Caracteres

 • (fēn): minuto
 • (zhōng): campana

Ejemplos de oraciones con 分钟

 • 几分钟?
  Jǐ fēnzhōng?
 • 我想休息几分钟。
  Wǒ xiǎng xiūxí jǐ fēnzhōng.
 • 从我家到公司,开车要 20 分钟。
  Cóng wǒjiā dào gōngsī, kāichē yào 20 fēnzhōng.
 • 你还要再等我 10 分钟。
  Nǐ hái yào zài děng wǒ 10 fēnzhōng.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.