Significado y pronunciación de 动物

动物
Simplified word
動物
Traditional word

动物 español definición

dòng wù

 • (n.) animal

HSK level


Caracteres

 • (dòng): moverse
 • (wù): cosas

Ejemplos de oraciones con 动物

 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.
 • 每次去动物园,儿子最喜欢看的就是老虎。
  Měi cì qù dòngwùyuán, érzi zuì xǐhuān kàn de jiùshì lǎohǔ.