Significado y pronunciación de 医生

医生
Simplified word
醫生
Traditional word

医生 español definición

yī shēng

 • (n.) doctor
 • médico

HSK level


Caracteres

 • (yī): médico
 • (shēng): dar a luz

Ejemplos de oraciones con 医生

 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 他是这个医院里的医生。
  Tā shì zhège yīyuàn lǐ de yīshēng.
 • 李医生今年 40岁。
  Lǐ yīshēng jīnnián 40 suì.
 • 几年不见,她现在已经成为了一名医生。
  Jǐ nián bùjiàn, tā xiànzài yǐjīng chéngwéile yī míng yīshēng.