Significado y pronunciación de 厨房

厨房
Simplified word
廚房
Traditional word

厨房 español definición

chú fáng

  • (n.) cocina

HSK level


Caracteres

  • (chú): cocina
  • (fáng): habitación

Ejemplos de oraciones con 厨房

  • 我正在厨房里做饭呢。
    Wǒ zhèngzài chúfáng lǐ zuò fàn ne.
  • 水果刀在厨房里。
    Shuǐguǒ dāo zài chúfáng lǐ.