Significado y pronunciación de 句子

句子
Simplified/traditional word

句子 español definición

jù zi

  • (n.) oración

HSK level


Caracteres

  • (jù): frase
  • (zi): niño

Ejemplos de oraciones con 句子

  • 把这个字去掉,这个句子就对了。
    Bǎ zhège zì qùdiào, zhège jùzi jiù duìle.
  • 请用这些词语说几个句子。
    Qǐng yòng zhèxiē cíyǔ shuō jǐ gè jùzi.