Significado y pronunciación de 可能

可能
Simplified/traditional word

可能 español definición

kě néng

 • (va.) posiblemente
 • (adj.) posible
 • probable

HSK level


Caracteres

 • (kě): lata
 • (néng): lata

Ejemplos de oraciones con 可能

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 我可能不能去上班了。
  Wǒ kěnéng bùnéng qù shàngbānle.
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 这件事,完全是可能的。
  Zhè jiàn shì, wánquán shì kěnéng de.