Significado y pronunciación de 右边

右边
Simplified word
右邊
Traditional word

右边 español definición

yòu bian

 • (n.) derecha
 • a la derecha

HSK level


Caracteres

 • (yòu): correcto
 • (biān): lado

Ejemplos de oraciones con 右边

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 左边的那个杯子是你的,右边的是我的。
  Zuǒbiān dì nàgè bēizi shì nǐ de, yòubiān de shì wǒ de.
 • 王医生右边那个人是谁?
  Wáng yīshēng yòubiān nàgè rén shì shuí?