Significado y pronunciación de 哪儿

哪儿
Simplified word
哪兒
Traditional word

哪儿 español definición

nǎ er

 • (pron.) ¿dónde?

HSK level


Caracteres

 • (nǎ): dónde
 • (er): niño

Ejemplos de oraciones con 哪儿

 • 你住在哪儿?我住在那儿!
  Nǐ zhù zài nǎ'er? Wǒ zhù zài nà'er!
 • 你家在哪儿?
  Nǐ jiā zài nǎ'er?
 • 你的小猫去哪儿了?
  Nǐ de xiǎo māo qù nǎ'erle?
 • 我知道小猫在哪儿,它在桌子下面。
  Wǒ zhīdào xiǎo māo zài nǎ'er, tā zài zhuōzi xiàmiàn.
 • 你们家住在哪儿啊?
  Nǐmen jiāzhù zài nǎ'er a?