Significado y pronunciación de 多少

多少
Simplified/traditional word

多少 español definición

duō shǎo

 • (pron.) cuánto

HSK level


Caracteres

 • (duō): muchos
 • (shǎo): menos

Ejemplos de oraciones con 多少

 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 你的房间号是多少?
  Nǐ de fángjiān hào shì duōshǎo?
 • 咱们这个月的生活费用是多少?
  Zánmen zhège yuè de shēnghuó fèiyòng shì duōshǎo?