Significado y pronunciación de 大使馆

大使馆
Simplified word
大使館
Traditional word

大使馆 español definición

dà shǐ guǎn

  • (n.) embajada

HSK level


Caracteres

  • (dà): grande
  • 使 (shǐ): hacer
  • (guǎn): pabellón

Ejemplos de oraciones con 大使馆

  • 我明天要去大使馆办签证。
    Wǒ míngtiān yào qù dàshǐ guǎn bàn qiānzhèng.
  • 我需要到大使馆去办签证。
    Wǒ xūyào dào dàshǐ guǎn qù bàn qiānzhèng.