Significado y pronunciación de 太阳

太阳
Simplified word
太陽
Traditional word

太阳 español definición

tài yáng

  • (n.) sol

HSK level


Caracteres

  • (tài): también
  • (yáng): yang

Ejemplos de oraciones con 太阳

  • 你看,太阳出来了。
    Nǐ kàn, tàiyáng chūláile.
  • 早上打开窗户,太阳管理照了进来。
    Zǎoshang dǎkāi chuānghù, tàiyáng guǎnlǐ zhàole jìnlái.