Significado y pronunciación de 学习

学习
Simplified word
學習
Traditional word

学习 español definición

xué xí

 • (v.) estudiar
 • aprender

HSK level


Caracteres

 • (xué): aprender
 • (xí): aprender

Ejemplos de oraciones con 学习

 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 他在学习汉语。
  Tā zài xuéxí hànyǔ.
 • 你喜欢学习汉语吗?
  Nǐ xǐhuān xuéxí hànyǔ ma?
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 今天我们学习第一课。
  Jīntiān wǒmen xuéxí dì yī kè.