Significado y pronunciación de 学校

学校
Simplified word
學校
Traditional word

学校 español definición

xué xiào

 • (n.) escuela

HSK level


Caracteres

 • (xué): aprender
 • (xiào): colegio

Ejemplos de oraciones con 学校

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.