Significado y pronunciación de 学生

学生
Simplified word
學生
Traditional word

学生 español definición

xué sheng

 • (n.) estudiante

HSK level


Caracteres

 • (xué): aprender
 • (shēng): dar a luz

Ejemplos de oraciones con 学生

 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我们都是学生。
  Wǒmen dōu shì xuéshēng.