Significado y pronunciación de 客厅

客厅
Simplified word
客廳
Traditional word

客厅 español definición

kè tīng

  • (n.) sala de estar
  • sala

HSK level


Caracteres

  • (kè): cliente
  • (tīng): sala

Ejemplos de oraciones con 客厅

  • 爸爸正在客厅看电视呢。
    Bàba zhèngzài kètīng kàn diànshì ne.
  • 客厅正面的墙上,正中挂着父的画像。
    Kètīng zhèngmiàn de qiáng shàng, zhèngzhòng guàzhe fù de huàxiàng.