Significado y pronunciación de 对不起

对不起
Simplified word
對不起
Traditional word

对不起 español definición

duì bu qǐ

 • perdón

HSK level


Caracteres

 • (duì): correcto
 • (bù): no haga
 • (qǐ): desde

Ejemplos de oraciones con 对不起

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 对不起,我错了。
  Duìbùqǐ, wǒ cuòle.
 • 对不起,我今天又迟到了。
  Duìbùqǐ, wǒ jīntiān yòu chídàole.
 • 请别生气,是我错了,对不起。
  Qǐng bié shēngqì, shì wǒ cuòle, duìbùqǐ.
 • 对不起,医院里不能抽烟。
  Duìbùqǐ, yīyuàn lǐ bùnéng chōuyān.