Significado y pronunciación de 工作

工作
Simplified/traditional word

工作 español definición

gōng zuò

 • (n.) trabajo
 • (v.) trabajar

HSK level


Caracteres

 • (gōng): trabajo
 • (zuò): hacer

Ejemplos de oraciones con 工作

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 我很喜欢现在的工作。
  Wǒ hěn xǐhuān xiànzài de gōngzuò.
 • 我在医院工作。
  Wǒ zài yīyuàn gōngzuò.
 • 你是做什么工作的?
  Nǐ shì zuò shénme gōngzuò de?
 • 我在机场工作了三年了。
  Wǒ zài jīchǎng gōngzuòle sān niánle.