Significado y pronunciación de 帮助

帮助
Simplified word
幫助
Traditional word

帮助 español definición

bāng zhù

 • (v.) ayudar

HSK level


Caracteres

 • (bāng): ayuda
 • (zhù): ayuda

Ejemplos de oraciones con 帮助

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 这本词典对我的学习很有帮助。
  Zhè běn cídiǎn duì wǒ de xuéxí hěn yǒu bāngzhù.
 • 我们需要一些帮助。
  Wǒmen xūyào yīxiē bāngzhù.
 • 他很愿意帮助别人。
  Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.