Significado y pronunciación de 忘记

忘记
Simplified word
忘記
Traditional word

忘记 español definición

wàng jì

 • (v.) olvidar
 • olvidarse

HSK level


Caracteres

 • (wàng): olvidar
 • (jì): recuerda

Ejemplos de oraciones con 忘记

 • 我今天忘记带钱包了。
  Wǒ jīntiān wàngjì dài qiánbāole.
 • 坏了,我忘记带护照了。
  Huàile, wǒ wàngjì dài hùzhàole.
 • 我忘记今天是他的生日了。
  Wǒ wàngjì jīntiān shì tā de shēngrìle.
 • 我今天忘记带钥匙。
  Wǒ jīntiān wàngjì dài yàoshi.
 • 我永远不会忘记你对我的帮助。
  Wǒ yǒngyuǎn bù huì wàngjì nǐ duì wǒ de bāngzhù.