Significado y pronunciación de 快乐

快乐
Simplified word
快樂
Traditional word

快乐 español definición

kuài lè

 • (adj.) alegre
 • contento
 • (n.) felicidad

HSK level


Caracteres

 • (kuài): rápido
 • (lè): divertido

Ejemplos de oraciones con 快乐

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 • 女儿给我的生活带来很多快乐。
  Nǚ'ér gěi wǒ de shēnghuó dài lái hěnduō kuàilè.
 • 祝大家节日快乐!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè!
 • 祝大家节日快乐,干杯!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè, gānbēi!