Significado y pronunciación de 意思

意思
Simplified/traditional word

意思 español definición

yì si

 • (n.) opinión
 • idea
 • (n.) interesante, divertido

HSK level


Caracteres

 • (yì): sentido
 • (sī): pensar

Ejemplos de oraciones con 意思

 • 每个新题都很有意思。
  Měi gè xīn tí dōu hěn yǒuyìsi.
 • 你的意思我懂了。
  Nǐ de yìsi wǒ dǒngle.
 • 这个电影真有意思。
  Zhège diànyǐng zhēn yǒuyìsi.
 • 大家都看着他,他有点儿不好意思了。
  Dàjiā dōu kànzhe tā, tā yǒudiǎn er bù hǎoyìsile.
 • 把你的意思告诉我吧。
  Bǎ nǐ de yìsi gàosù wǒ ba.