Significado y pronunciación de 意见

意见
Simplified word
意見
Traditional word

意见 español definición

yì jiàn

 • (n.) opinión
 • idea
 • sugerencia

HSK level


Caracteres

 • (yì): sentido
 • (jiàn): ver

Ejemplos de oraciones con 意见

 • 你的意见我都接受。
  Nǐ de yìjiàn wǒ dū jiēshòu.
 • 你有什么意见,请说出来吧。
  Nǐ yǒu shé me yìjiàn, qǐng shuō chūlái ba.
 • 我们都很尊重您的意见。
  Wǒmen dōu hěn zūnzhòng nín de yìjiàn.