Significado y pronunciación de 感冒

感冒
Simplified/traditional word

感冒 español definición

gǎn mào

 • (v.) resfriado
 • catarro

HSK level


Caracteres

 • (gǎn): sentido
 • (mào): riesgo

Ejemplos de oraciones con 感冒

 • 我感冒了,要吃点儿药。
  Wǒ gǎnmàole, yào chī diǎn er yào.
 • 这种感冒药对我没什么作用。
  Zhè zhǒng gǎnmào yào duì wǒ méi shénme zuòyòng.
 • 他感冒了,咳嗽得很厉害。
  Tā gǎnmàole, késòu dé hěn lìhài.
 • 我感冒了,身体很难受。
  Wǒ gǎnmàole, shēntǐ hěn nánshòu.
 • 这种感冒药的效果很好。
  Zhè zhǒng gǎnmào yào de xiàoguǒ hěn hǎo.