Significado y pronunciación de 愿意

愿意
Simplified word
願意
Traditional word

愿意 español definición

yuàn yì

  • (va.) estar dispuesto a
  • querer

HSK level


Caracteres

  • (yuàn): complaciente
  • (yì): sentido

Ejemplos de oraciones con 愿意

  • 他很愿意帮助别人。
    Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.
  • 他表示愿意继续在公司工作。
    Tā biǎoshì yuànyì jìxù zài gōngsī gōngzuò.