Significado y pronunciación de 房间

房间
Simplified word
房間
Traditional word

房间 español definición

fáng jiān

 • (n.) habitación
 • cuarto

HSK level


Caracteres

 • (fáng): habitación
 • (jiān): entre

Ejemplos de oraciones con 房间

 • 我穿过房间看见一个女人。
  wǒ chuānguò fángjiān kànjiàn yīgè nǚrén.
 • 房间非常漂亮。
  Fángjiān fēicháng piàoliang.
 • 你的房间号是多少?
  Nǐ de fángjiān hào shì duōshǎo?
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 房间里有四把椅子。
  Fángjiān li yǒu sì bǎ yǐzi.