Significado y pronunciación de 打电话

打电话
Simplified word
打電話
Traditional word

打电话 español definición

dǎ diàn huà

 • hablar por teléfono

HSK level


Caracteres

 • (dǎ): golpear
 • (diàn): electricidad
 • (huà): palabras

Ejemplos de oraciones con 打电话

 • 我想打电话。
  Wǒ xiǎng dǎdiànhuà.
 • 他在打电话呢。
  Tā zài dǎ diànhuà ne.
 • 我一到家就给他打电话。
  Wǒ yī dàojiā jiù gěi tā dǎ diànhuà.
 • 有事儿请给我发短信或者打电话。
  Yǒushì er qǐng gěi wǒ fā duǎnxìn huòzhě dǎ diànhuà.