Significado y pronunciación de 数量

数量
Simplified word
數量
Traditional word

数量 español definición

shù liàng

  • (n.) cantidad

HSK level


Caracteres

  • (shù): número
  • (liàng): la cantidad

Ejemplos de oraciones con 数量

  • 这几个月来,顾客的数量在不断增加。
    Zhè jǐ gè yuè lái, gùkè de shùliàng zài bùduàn zēngjiā.