Significado y pronunciación de 方便

方便
Simplified/traditional word

方便 español definición

fāng biàn

  • (adj.) conveniente
  • cómodo

HSK level


Caracteres

  • (fāng): cuadrado
  • 便 (biàn): mierda

Ejemplos de oraciones con 方便

  • 我坐地铁去上班很方便。
    Wǒ zuò dìtiě qù shàngbān hěn fāngbiàn.
  • 互联网给人们的生活带来了很多方便。
    hùliánwǎng jǐ rénmen de shēnghuó dài láile hěnduō fāngbiàn.