Significado y pronunciación de 旅游

旅游
Simplified word
旅遊
Traditional word

旅游 español definición

lv3 yóu

 • (v.) viajar

HSK level


Caracteres

 • (lǚ): viaje
 • (yóu): excursión

Ejemplos de oraciones con 旅游

 • 我们开车去旅游。
  Wǒmen kāichē qù lǚyóu.
 • 坐船旅游。
  Zuò chuán lǚyóu.
 • 我打算下个星期去旅游。
  Wǒ dǎsuàn xià gè xīngqí qù lǚyóu.
 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 今年夏天你选择去哪儿旅游?
  Jīnnián xiàtiān nǐ xuǎnzé qù nǎ'er lǚyóu?